Site Overlay

Welkom

Welkom op maartenmatheusvanhouten.com

Wat

Deskundigheid in het bevorderen en organiseren van interdisciplinaire kennisdeling in en tussen personen en groepen. Waarde door een sterke wetenschappelijke basis met relevante praktische ervaring en context. Thuis in brede onderwijskundige kennis en praktijk met een focus op kennisdeling, professionele en persoonlijke ontwikkeling, lerende organisaties, en beroepsonderwijs.

Hoe

Benadering van teams en organisaties als sociale context met onderling contact tussen zelf handelende individuen. Gebaseerd op onderzoek en expertise. Ondersteuning van professionals in hun ontwikkeling door hen inhoud, context en vaardigheden aan te reiken, zodat ze stappen kunnen maken en hun grotere, dynamische omgeving. En ondersteuning van groepen en organisaties door de betrokken personen te supporten in hun interactie en groei.

Wie

Maarten van Houten is een Nederlandse onderwijskundige en sociaal wetenschapper. Geschoold en ontwikkeld in Utrecht, Amsterdam, Leiden, Glasgow en Valencia. Gefascineerd door sociale constructies, patronen en structuren, and sociale theorieën, benadert hij de wereld vanuit een sociaal-constructivistisch perspectief en zoekt hij naar verbanden en achtergronden die het dagelijks leven vormen.

Lees hieronder door.


Wat


Advies, coaching en onderzoek. Maakt verschil door een degelijke wetenschappelijke basis met relevante praktijkervaring.

Dankzij een brede achtergrond in de sociale wetenschappen, onderwijskunde en het onderwijs, heeft Maarten een theoretische en gestructureerde basis met oog voor detail en praktische toepasbaarheid. In de afgelopen 15 jaar heeft hij gewerkt als onderwijskundige, docent, docentenopleider en onderwijscoördinator in diverse organisaties en in zowel het middelbaar onderwijs, mbo, als hoger onderwijs. Na de studies Interdisciplinaire Sociale Wetenschappen, Opleidingskunde(Learning in Professional Contexts), en de lerarenopleiding voor Sociale Studies (maatschappijwetenschappen), heeft hij zijn onderzoeksdoctoraat afgerond aan de University of Glasgow, met een focus op beroepsonderwijs en kennisdeling. Deze achtergrond vormt een goede basis voor gedegen inzicht in sociale contexten en voor een adequate benadering van thema´s om oplossingen en support te bieden.

Neem gerust contact op als je geïnteresseerd bent in persoonlijke of organisatiebrede support bij persoonlijke of professionele thema´s, zoals rapporten, scripties of projecten, onderzoek, of vraagstukken omtrent kennisdeling, samenwerking en organisationeel leren.


Hoe

Interdisciplinaire benadering. Theoretisch, omdat een completer en kritisch perspectief het mogelijk maakt om dingen beter te begrijpen. Praktisch, omdat het een gedeeld speelveld creëert tussen betrokkenen, adequatere en gepastere uitkomsten en oplossingen, en een omgeving die inclusief, open en adaptief is.

Bouwend op de toegevoegde waarde van samenwerking en uitwisseling. Groepen bieden een interdisciplinaritit en een diversiteit aan kennis, vaardigheden en ervaring. Echter, samenwerking en teamwork hangen af van verscheidene factoren, zoals individuele en interpersoonlijke. Organisaties en teams zijn immers niets op zichzelf, maar een verzameling van individuele personen. Als individuen en groepen profijt van elkaar willen hebben, dan moet er aandacht zijn voor zulke relaties.

Handelend vanuit een analytische basis en bewijs, maar individuele kennis en ervaring blijven betrekken. Een analytische en kritische benadering genereert inzicht, maar mensen handelen en redeneren altijd vanuit eigen aannames en achtergronden – en ook wetenschap en analyse zelf zijn niet helemaal objectief. Het is belangrijk om je bewust te zijn van die persoonlijke ´lens´ en kaders in je leven en dagelijks doen en laten, omdat je eigen houding invloed heeft op gedachtes, conclusies en acties. Deze persoonlijke context kan onduidelijke zijn en niet concreet, maar is wel een waardevolle bron van informatie en kennis. Ook je eigen expertise en vaardigheden bevatten een hoop kennis, en het bewust onderzoeken van ervaring, kennis, standpunten en gedachten draagt bij aan de analyse van de grotere context én aan adequater en gewenster gedrag en resultaat.


“Vanaf het begin heeft Maarten constructief bijgedragen aan het ontwerpen van de studie en het opzetten van project en benadering. We bespraken de relevante literatuur en aanpak van tevoren en daarna kon ik mijn onderzoek uitvoeren en de rapportage schrijven. Maarten staat je bij zoals je hoopt van een enthousiaste begeleider.”

Herman Lammerts van Bueren, LLM MSc RC – international Executive Master of Finance and Control, Maastricht University 

Wie

“Ik groeide op in Utrecht, in een jonge, stadse omgeving met school, vrienden, natuur, winkels en activiteiten binnen handbereik. Mijn ouders, omgeving en dagen waren gestructureerd, ook later in onze samengestelde gezinnen. Er was een intyeressante mix van mensen met een variatie aan achtergronden en culturen, allerlei activiteiten en kansen, en een fijne combinatie van natuur en het stadse leven,. Daardoor raakte ik bekend met sociale, culturele en economische overeenkomsten en contrasten die ten grondslag liggen aan de diversiteit en mogelijkheden die het leven kan bieden.

Deze achtergrond heeft me gevormd als nieuwsgierig persoon, geïnteresseerd in ´hoe dingen zijn en werken´. Ik vind het fijn als er structuur en helderheid is, maar ik neem niet zomaar aan dat iets is zoals het lijkt omdat het zo is of gepresenteerd wordt. Daarentegen zoek ik naar achtergronden, details en bewijs, met een pragmatische insteek. Dankzij een brede ontwikkeling en sociaal netwerk, en mijn onderzoekende en geïnteresseerde houding, heb ik geleerd om mee te kunnen in allerlei sociale contexten.

Deze rijke omgeving ligt aan de basis van mijn sociaal-constructivistische benadering van mensen en maatschappijen. Constructivistisch, omdat ik geloof dat individuen de werkelijkheid creëren waarin zij zelf leven, en dat betekenis ook wordt gevormd en gegeven door diezelfde individuen. Sociaal, omdat het merendeel van onze tijd wordt besteed samen met anderen die betekenis voor ons hebben, zoals familie, vrienden, collega´s. Daarom zijn ons denken en handelen sterk beïnvloed door anderen in onze sociale omgeving. En daarom maken wij zelf, met elkaar, onze dagelijkse realiteit. Denk bijvoorbeeld aan hoe mensen om je heen jouw gedachten en keuzes beïnvloeden, aan hoe de maatschappij en individuen elkaars gewoonten, normen en waarden vormen en delen, en aan hoe mensen onder invloed van de media en fake, of real, news verschillende realiteiten en werelden creëren, alleen of met een groepje.

Als coördinator van een groot team en afdeling binnen het onderwijs, waarin ik verantwoordelijk was voor allerlei aspecten van onderwijs, arbeid en interactie, werkte ik nauw samen met veel collega´s vanuit de hele organisatie. Het coördineren van de dagelijkse gang van zaken voor bijna 1000 studenten en collega´s vroeg om structuur, initiatief, en het snel kunnen oplossen van problemen en onvoorziene situaties. Dit vroeg vooral om sterke analytische, oplossingsgerichte en sociale vaardigheden. Doordat ik tegelijkertijd ook docent was, heb ik geleerd te prioriteren, en hoe met structuur en discipline het mogelijk is om orde en functionerende omgevingen te maken. Deze ervaring en kennis waren des te meer nodig toen ik het coördineren combineerde met werk binnen twee instellingen (mbo en hbo). De combinatie was ook heel waardevol vanwege de symbiose en raakvlakken tussen beide onderwijssectoren, en in beide contexten werkte ik met groepen, individuele studenten, en als onderwijskundige. Daarnaast ondersteunde ik studenten in het hbo en wo met papers en scripties. Het inspelen op individuele situaties en het afwisselen tussen onderwerpen, contexten, studenten, en activiteiten, is een natuurlijke houding geworden.

Ik zie mijzelf als gestructureerd, gevoelig en opmerkzaam, en pragmatisch, anderen beschrijven mijn stijl en gedrag vaak als sociaal, gedetailleerd en doordacht. Anderen zouden waarschijnlijk ook zeggen dat ik aandachtig luister, meedenk en andere invalshoeken aandraag, en behulpzaam ben, vaak gepaard met een droge en typische vleug humor.”


Op schrift

Mahmutovic, A., & Houten, M. M. van. Jongeren met gedragsproblemen. Een duwtje in de rug (2024)

Professional Tacit Knowledge Sharing in Practice. Agency, Boundaries, and Commitment (2023). Open Access.

Interpersonal issues in knowledge sharing: the impact of professional discretion in knowledge sharing and learning communities (2023) Open Access

Anders dan ‘Doctor’ of ‘PhD’. Waarom het Professional Doctorate in Nederland niet het academische professional doctorate in het Verenigd Koninkrijk is (2021) Open Access

Critical Reflection as a Concept and Technique of Behavioural Change (2021) Open Access

Intercollegial sharing of professional tacit knowledge and expertise within education [Niet-gepubliceerde Dissertatie] (2020)

Individual development in a neoliberal context: Climbing to a ‘glass ceiling’? A plea for liberal pedagogy in upper secondary vocational education (2020) Open Access

Vocational education and the binary higher education system in the Netherlands: higher education symbiosis or vocational education dichotomy? (2018) (Gratis PDF hier)

Self-efficacy en de begeleidende docent: bouwen aan vertrouwen. (2013)

Met Janneke Buisman (2016). Objectief en Ondersteunend Beoordelen.

Met Marja Willems (2014). Effectief leren in teams. Condities en voorwaarden voor kennisproductie.

Met Hennie Boeije (2009). Learning computer-assisted qualitative data-analysis: analysing students’ experiences. Proceedings for the 2nd International Workshop on computer-aided qualitative research 2009, Utrecht, The Netherlands.


Short bio

“Mijn expertise ligt in het stimuleren en organiseren van interdisciplinaire uitwisseling van kennis in en tussen groepen en organisaties. Je kunt contact met me opnemen voor advies, begeleiding en onderzoek. Ik bied waarde en verschil door een sterke wetenschappelijke basis met relevante praktische ervaring en context. Daardoor zijn analyses, benadering en support gebaseerd op kennis en bewijs, en relevant voor je specifieke context.”


Doctor, Open Universiteit, lopend. Onderzoek naar contexten en interventies van sociale uitwisseling tussen mensen met Parkinson. Bezoek profiel OU.

Doctor, University of Glasgow, 2020. Dissertatie over het delen van professionele kennis en ervaring tussen collega´s.

MA, Leiden University, 2012. MA in Teaching Social Studies inclusief eerstegraads lesbevoegdheid, Cum laude.

MSc, Leiden University, 2010. Education and Child Studies: Learning in Professional Contexts.     

BSc, Utrecht University, 2009. Interdisciplinarie Sociale Wetenschappen.

Minor, University of Amsterdam. Sociale Geografie.

Leiden University. Slavische Talen & Culturen / Russisch . Verschillende vakken.


Contexten waarin ik mijn expertise heb ontwikkeld en overdraag zijn o.a. Utrecht University (lesgeven, onderzoek), Amsterdam University of Applied Sciences (lesgeven, scriptiebegeleiding), University of Glasgow (onderzoek, schrijven) en het ROC van Amsterdam (samenwerking en team-ontwikkeling, management en coördinatie, curriculum-ontwikkeling, en onderwijsbeleid) en University College Dublin (gastdocent onderzoeksvaardigheden).


Profile on Google Scholar

Profile on Open Universiteit


Reviewer voor Pedagogy, Culture and Society en Educational Research Review

Founding Fellow van het Chartered College of Teaching (FCCT), London, UK

Fellow van het voormalige The College of Teachers (FCollT), London, UK

Fellow van de Royal Society for the Encouragement of Arts, Manufactures and Commerce (FRSA), London, UK

Eerstegraads lesbevoegdheid (Nederland)

Qualified Teacher Status (QTS), National College for Teaching & Leadership / Department for Education and Teaching Regulation Agency (Verenigd Koninkrijk), no. 1535494. Doctoraat erkend in o.a. Spanje en Italië.

Contact

Contacteer me gerust via contact@maartenmatheusvanhouten.com of LinkedIn.